Food in YAVNE

18 Kehilat Venecia, YAVNE 8155106 YAVNE
+972-8-9331118
50 Kehilat Venecia, YAVNE 8155026 YAVNE
+972-8-9437180
5 Nachal Poleg, YAVNE 8122317 YAVNE
+972-8-9324400
20 Hadugit, YAVNE 8103805 YAVNE
+972-50-8550660
11 Avivit, YAVNE 8151489 YAVNE
+972-8-9439190
2 Hanessiim, YAVNE 8158060 YAVNE
+972-8-9432258
96 Hasharon, YAVNE 8150485 YAVNE
+972-50-7205815
1 Moran, YAVNE 8154401 YAVNE
+972-52-2647277
26 Aharon Hajaj, YAVNE 8157033 YAVNE
+972-50-7809429
2 Duchifat, YAVNE 8153301 YAVNE
+972-8-9430651
35 Hatoren, YAVNE 8103700 YAVNE
+972-77-7807008
11 Hadror, YAVNE 8152101 YAVNE
+972-52-5439595
1 Haoman, YAVNE 8121000 YAVNE
+972-8-6611778
22 Hanachshol, YAVNE 8104007 YAVNE
+972-52-6139969
43 Haatzmaut, YAVNE 8156208 YAVNE
+972-8-9333833
14 Hadror, YAVNE 8152104 YAVNE
+972-8-9420460
73 Mivtza Yonathan, YAVNE 8158177 YAVNE
+972-8-9331213
9 Hakishon, YAVNE 8122000 YAVNE
+972-8-6444006
50 Haatzmaut, YAVNE 8156531 YAVNE
+972-8-9430999
2 Olesh, YAVNE 8120402 YAVNE
+972-8-9374747
6 Saifan, YAVNE 8151266 YAVNE
+972-8-9422968
10 Haatzmaut, YAVNE 8158181 YAVNE
+972-8-9437685
YAVNE 8122001 YAVNE
+972-8-8598605
5 Hazait, YAVNE 8154205 YAVNE
+972-8-9333556