butcher shops in SHIBBOLIM

Moshav, SHIBBOLIM 8539200 SHIBBOLIM
+972-50-5452236